FileOutput

typedef neko.io.FileOutputAvailable in nekoUse neko.io.File.write to create a FileOutput = FileOutput
version #13442, modified 2012-04-12 22:31:08 by api
0 comment